sign pen business document

Právník radí: Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví

Pokud je dům ve vlastnictví bytového družstva, které se není schopno domluvit, zda založí společenství vlastníků bytových jednotek a byty převede do osobního vlastnictví (a u domu a bytu je splacena anuita), může si jednotlivec zažádat o převod do osobního vlastnictví sám? Za jakých podmínek? Za jakých podmínek by naopak družstvo nemuselo souhlasit? 

Členové bytových družstev měli možnost do 30. června 1995 vyzvat družstvo k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu, ke kterému mají nájemní právo, do svého vlastnictví. Bytové družstvo pak bylo povinno byt do vlastnictví člena převést nejpozději do 31. prosince 1995. Vzhledem k tomu, že k převedení bytu do vlastnictví člena je třeba provést několik formálních úkonů, zejména v souladu se zák.č.72/1994 Sb. zpracovat tzv. Prohlášení vlastníka o vymezení jednotlivých jednotek v domě, uzavírala tehdy družstva často se svými členy smlouvy o smlouvách budoucích o převodu jejich bytů do vlastnictví. Pokud tedy z té doby mají členové družstev ještě uzavřené takovéto smlouvy o smlouvách budoucích, které doposud nebyly realizovány, je možné vyzvat družstvo k uzavření smlouvy o převodu bytu do vlastnictví dle takových smluv. Pokud však taková smlouva neexistuje, nemá dle současných předpisů člen družstva možnost se jednostranně domáhat převodu bytu do vlastnictví. Takový převod je možný jedině, pokud se na tom členové družstva dohodnou, resp. pokud o tom rozhodne členská schůze. 

Obchodní zákoník v tomto bodě obsahuje zvláštní úpravu a to konkrétně v § 239 odst. 4, písm. i/, který stanoví, že členská schůze může přijmout rozhodnutí o dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty nebo se samotnými byty jedině v případě, když předem většina členů bytového družstva vysloví s takovou dispozicí písemný souhlas. Tedy proto, aby družstvo mohlo byty převést do vlastnictví svých členů je nejprve nutný písemný souhlas většiny členů předmětného družstva a po té ještě formální rozhodnutí členské schůze přijaté většinou přítomných hlasů. Po takovémto schválení musí bytové družstvo opět zpracovat tzv. Prohlášení vlastníka o vyčlenění jednotek v domě a teprve po té lze smlouvou převádět byty do vlastnictví jednotlivých členů. 

Samozřejmě jednotlivé členy družstva nelze k udělení písemného souhlasu s dispozicí s byty, jak uvedeno shora, nijak nutit a nelze si tedy ani vynutit rozhodnutí členské schůze o převodu bytů do vlastnictví členů. Pokud tedy neexistuje smlouva o smlouvě budoucí na základě výzvy člena družstva doručené družstvu do 30. června 1995, jak uvedeno shora, nemůže si dle současných předpisů člen družstva převod svého bytu do vlastnictví nijak vymoci.  

Mgr. Michal Bedrna (kancelář Bedrna a společníci), právník společnosti LEXXUS

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *